Primarul Comunei Cernişoara

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.

PRIMĂRIA CERNIŞOARA02 Iunie
Postat de: cernisoara
Hits: 508

Aprobarea prelungirii Contractului de delegare

Consiliul Local al comunei Cernișoara intrunit in sedinta ordinara in data de  25.05.2018  la care participa un nr.de 13  consilieri din totalul de 13 consilieri in functie;

Avand in vedere adresa nr.612/2017 a S.C. URBAN S.A. înregistrată la comuna Cernișoara  sub nr. 2065/26.04.2018  prin care s-a cerut prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei Cernișoara  nr. 1162/02.06.2010 pentru o perioada de 4 ani.

Văzând proiectul de hotărâre privind Aprobarea prelungirii Contractului  de

delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei Cernișoara,județul Vâlcea nr. 1162/02.06.2010, incheiat intre Consiliul Local Cernișoara si SC URBAN SA.

Avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei Cernișoara şi raportul de specialitate inregistrat sub nr. 2114/27.04.2018 intocmit de catre compartimentul  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Cernișoara prin care se propune adoptarea unei hotarari privitoare la aprobarea prelungirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei Cernișoara nr. 1162/02.06.2010, incheiat intre Consiliul Local Cernișoara  si SC URBAN SA.

Vazand contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei Cernișoara prin concesiune nr. 1162/02.06.2010 incheiat intre Consiliul Local al comunei Cernișoara si SC URBAN SA.

Având în vedere rapoartul de avizare intocmite de catre comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Cernișoara ;

Vazand si raportul nr. 2551/24.05.2018 privind avizarea legalitatii proiectului de hotarare, conform art.117, lit.”a” din Legea nr.215 /2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile art.7 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a  a comunei Cernișoara  nr.  1162/02.06.2010;

In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu un nr.de 13 voturi „pentru” din totalul de 13 consilieri în funcție,adopta urmatoarea:

Citeste articol